Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή άδεια παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Εκπαιδευτικά
  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο – ένταξη του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης)
 • Οχήματα προς ταξινόμηση
  1. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής
  2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου