Ειδικοί έλεγχοι διασκευής Υγραερίου & Φυσικού αερίου (LPG & CNG)

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα κίνησης φυσικού αερίου (CNG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη
 •  Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου
 • Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής υποβιβαστή πίεσης (εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα)
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας συσκευής φυσικού αερίου σε συνδυασμό με αισθητήρα οξυγόνου (σε όχημα με ρυθμιζόμενο καταλύτη)
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
 • Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος CNG

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα υγραεριοκίνησης (LPG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου
 •  Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
 • Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος LPG
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης