Εκούσιος έλεγχος Επιβατικών

O εκούσιος τεχνικός έλεγχος, συνήθως πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης ενός αυτοκινήτου, πριν την αγορά του ως μεταχειρισμένο ή μετά την επισκευή του από κάποιο συνεργείο. Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον υποκαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (εφόσον είναι υπόχρεα). Στην περίπτωση που τα επιβατικά είναι υπόχρεα να είναι εφοδιασμένα με δελτίο τεχνικού ελέγχου, τότε πρέπει να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες ή αυτοκίνητα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο.

Δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου:

 – Οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 
  • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν το όχημα έχει υποχρέωση)

 – Οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα