Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου

ΒΑΡΕΑ1700Χ500_fixed

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 4. Βεβαίωση ταχογράφου
 5. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων: 
 
 • Εκπαιδευτικά 
  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)
  2. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων-πεντάλ (μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)
 • Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης
  1. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)
 • Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα)
  1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης
  2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
  3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)
 • Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
  1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής
  2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής
  3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)
 • Οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ATP)
  1. Πιστοποιητικό ATP εν ισχύ