Εκούσιος έλεγχος

ΒΑΡΕΑ1700Χ500_fixed

O εκούσιος έλεγχος συνήθως πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης ενός βαρέου οχήματος, πριν την αγορά του ως μεταχειρισμένο ή μετά την επισκευή του από κάποιο συνεργείο. Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον υποκαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε βαρέα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν έχουν κλείσει 1 έτος από την αγορά τους ως καινούργια). Αν δεν είναι εφοδιασμένα, τότε πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου. Φυσικά, βαρέα οχήματα με ξένες πινακίδες ή βαρέα οχήματα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο. 

Δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου:

 - Οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 
  • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν το όχημα έχει υποχρέωση)

- Οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας.
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

** Δεν επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ειδικό σήμα.