ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
 3. Ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα

Εκπαιδευτικά Δίκυκλα

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής.(εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο – ένταξη του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης)

Αταξινόμητα Δίκυκλα

 1. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής
 2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων με μεικτό βάρος έως 3,5 τόνων:

Εκπαιδευτικά Επιβατικά

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής.(εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 3. Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)
 4. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).
 5. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb).
 6. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα) Επιβατικά

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.).
 4. Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος).

Υγραεριοκίνητα Επιβατικά

 1. Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης.
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον Τεχνικό Έλεγχο Φορτηγού είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα
 4. Βεβαίωση ταχογράφου
 5. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων:

Εκπαιδευτικά Φορτηγά

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής. (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)
 2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ).(μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)

Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης

 1. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).

Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα) Φορτηγά

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.).
 4. Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος).

Υγραεριοκίνητα Φορτηγά

 1. Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης.
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (σύμφωνα με την ADR) Φορτηγά

 1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής
 2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής
 3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)