ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

O εκούσιος έλεγχος, πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης ενός αυτοκινήτου ή ενός δικύκλου, πριν την αγορά του ως μεταχειρισμένο ή μετά την επισκευή του από κάποιο συνεργείο. Ο εκούσιος έλεγχος, είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν έχει κλείσει τα 4 χρόνια από την αγορά του ως καινούργιο). Αν δεν είναι εφοδιασμένο, τότε πρέπει να γίνει κανονικός έλεγχος ΚΤΕΟ και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο. Φυσικά, αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες ή αυτοκίνητα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για έλεγχο ΚΤΕΟ (π.χ. νεότερα των 4 ετών), μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Μετά τον εκούσιο έλεγχο δεν επικολλάται στην πινακίδα κάποιο αυτοκόλλητο όπως στο ΚΤΕΟ